تخم افعی در لانه پرنده

  یکی از ویژگی های علی(ع) در سخنرانی هایی که ایراد یا نامه هایی که مرقوم فرموده است،بیان کنایی،استعاری و تشبیهیست. فراوان مواردی در نهج البلاغه دیده می شود که حضرت(ع) از صنعت تشبیه مدد گرفته است. یکی از آن تشبیهات در خطبه١۶۶نهج البلاغه مشاهده می شود.حضرت(ع) برخی از انسانها را به تخم مار افعی در لانه پرنده تشبیه می فرماید:

     "لیتاس صغیرکم بکبیرکم  و لیراف کبیرکم بصغیرکم "

     باید خردسالان شما به بزرگسالان تاسی کنند و بزرگسالان شما به کودکانتان رؤف و مهربان باشند.

     "و لا تکونوا کجفاه الجاهلیه : لا فی الدین یتفقهون ، و لا عن الله یعقلون "

    همچون ستم پیشگان دوران جاهلیت مباشید که نه آگاهی از دین داشتند و نه در شناسائی خداوند اندیشه می کردند.

     "کقیض بیض فی اداح یکون کسرها وزرا  و یخرج حضانها شرا "

    [در این صورت]همچون تخم افعی در لانه پرندگان [ مباشید ] که شکستن آن گناه است [ زیرا گمان می رود تخم پرنده باشد ] ؛اما جوجه آن شر و زیانبار است [ زیرا در حقیقت تخم افعی است]

   مفهوم تشبیه فوق آن است که ظاهر افرادی که تعقل و تفقه نمی کنند، به حکم محیط اسلامی که در آن زندگی می کنند،ایمان است[این بخش همان تخم پرنده  و مفید بودن این صنف است.] ولی باطن آنها، بوی صفات جاهلیت می دهد.[این همان جنبه  تخم افعی و مضر بودن آنهاست.]

/ 0 نظر / 5 بازدید