امید به خدا

   واژه ها نقش مهمی در تعیین مسیر انسان و خط مشی او دارند. بسیاری از کجی های زندگی از همینجا آغاز می شود که معنا را اشتباه می فهمد و از همینجا مسیرش را تعیین می کند و به همین دلیل،از هدف اصلی دور می شود.یکی از واژه هایی که خوب است ماهیت واقعی آن را دریابیم،واژه رجا و امید است.در خطبه١۶٠نهج البلاغه،نکته های دقیقی در این رابطه آمده است:

  "یدعی بزعمه انه یرجو الله .کذب و العظیم"

   [ پاره ای ] گمان می برند به خدا امیدوارند . [ اما ] سوگند به خداوند بزرگ که دروغ می گویند.

   "ما باله لا یتبین رجاؤه فی عمله؟"

   [اگر راست می گویند؛ پس ] چرا این امیدواری در عملشان به چشم نمی خورد؟

    "فکل من رجا عرف رجاؤه فی عمله "

   زیرا هر کس امیدی داشته باشد، می توان آن را در عملش مشاهده نمود .

   " و کل رجاء الا رجاء الله تعالی فانه مدخول و کل خوف محقق  الا خوف الله فانه معلول"

   هر امیدی جز امید بخدا نابجا و هر ترس مسلمی جز ترس از خدا نادرست است.[معلول در اینجا چیزیست که ناقص و ناصحیح است. مثل معلول که به کسی گفته می شود که عضوی از او ناقص است. » محقق به معنای مسلم است.]

   " یرجو الله فی الکبیر  و یرجو العباد فی الصغیر  فیعطی العبد ما لا یعطی الرب"

   [ گروهی ] در مسائل مهم به خدا امید دارند و در مسائل کوچک به بندگان خدا .پس حق بنده را ادا می کند و حق خدا را نه چنان.

    "فما بال الله جل ثناؤه یقصر به عما یصنع به لعباده ؟"

    آیا باید در حق خدا کوتاهی شود و کمتر از حق بندگان رعایت گردد؟

   "اتخاف ان تکون فی رجائک له کاذبا ؟ او تکون لا تراه للرجاء موضعا؟"

   آیا می ترسی در اظهار امید به خدا دروغگو باشی ؟ یا او را شایسته امید نمی دانی ؟

  " و کذلک ان هو خاف عبدا من عبیده  اعطاه من خوفه ما لا یعطی ربه  فجعل خوفه من العباد نقدا  و خوفه من خالقه ضمارا و وعدا"

    و نیز [ این گروه ]، اگر از یکی از بندگان ،خائف باشند، به اندازه ای احترامش می کنند که به خدا چنین رفتار نمی نمایند. ترس از بندگان را نقد می شمرند و خوف از خدا را وعده ای دور از عمل.

   "و کذلک من عظمت الدنیا فی عینه  و کبر موقعها من قلبه  آثرها علی الله تعالی  فانقطع الیها  و صار عبدا لها"
    آری چنین است کسی که دنیا در چشمش بزرگ جلوه نموده و موقعیت آن در قلبش بزرگ قرار گرفته است ، آن را بر خدا، مقدم می دارد .از همه جا می برد و به دنیا می پیوندد و سخت برده آن می شود .

 

/ 0 نظر / 5 بازدید